Objednávka online

Nebezpečné vlastnosti chemických přípravků

Při nakládání s chemickými l a přípravky je zapotřebí, aby se odběratel řídil výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označující specifickou rizikovost a pokyny pro bezpečné nakládání s nimi.

 

Nakládáním s látkou se rozumí činnost, jejímž předmětem je přípravek, jejich výroba, dovoz, vývoz, distribuce, používání, balení, označování a vnitropodniková přeprava. Většina chemických látek vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností.

I. Stávající klasifikace dle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění následných předpisů:

 • Extrémně hořlavé (písmenné označení F+), které v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než 0°C a bod varu nižší než 35°C nebo které jsou v plynném stavu vznětlivé při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlaku.
 • Vysoce hořlavé (písmenné označení F), které: ;
  • se mohou samovolně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty, normálního (atmosférického) tlaku a bez přívodu energie,
  • se mohou v pevném stavu snadno vznítit po krátkém styku se zápalným zdrojem a po odstranění zápalného zdroje dále hoří nebo doutnají,
  • mají v kapalném stavu bod vzplanutí nižší než 21°C a nejsou extrémně hořlavé,
  • při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně 1 litr.kg-1.h-1.
 • Hořlavé (označení: věta R10), které mají bod vzplanutí v rozmezí od 21°C do 55°C,
 • Žíravé (písmenné označení C), které po styku s živou tkání mohou způsobit její zničení.
 • Dráždivé (písmenné označení Xi), které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět.

Grafické znázornění výstražných symbolů nebezpečnosti

znacky-horilosti